MDGs in Ndebele


Iminqopho yokuThuthukiswa yeMillennium

(Millennium Development Goals)

Afrikaans | Ndebele | Sepedi | Sotho | Swati | Tsonga | Tswana | Venda | Xhosa | Zulu

Isibopho se-United Nations Millennium, esatlikitlwa ngoSeptemba ngonyaka ka-2000, sibophelela umbuso ukobana:

 1. Uphungule umtlhago omkhulu nendlala
  • Kwehliswe ngesiquntu sabantu abahlala ngaphasi kwedola yinye ye-U.S ngelanga
  • Kwehliswe ngesiquntu sabantu abalambako
  • Kungezwe inani lokudla kilabo abalambako
 2. Kuzuzwe ifundo ephakathi zombelele
  • Ukuqinisekisa bona boke abesana nabantazana baqeda ikhosi ezeleko yamabanga aphasi esikolweni.
  • Ukutlolisa okungezeleleko kufanele kukhambisane nemizamo ukuqinisekisa bona boke abantwana bahlala esikolweni begodu bathola ifundo ephezulu
 3. Ukuthuthukisa ukulingana ngobulili nokunikela abomma amandla
  • Ukuphungula ukungalingani ngobulili ngokwefundo ephakathi neyemasekhondari okungasenani ngomnyaka ka-2005, begodu kiwo woke amazinga ngomnyaka ka-2015.
 4. Ukwehlisa ukuhlongakala kwabantwana
  • Ukwehlisa inani lokuhlongakala hlangana nabantwana abaneminyaka emihlanu ngokuthathu okukabili.
 5. Ukwenza ngcono ipilo yabomma
  • Kwehliswe iretjhiyo yokuhlongakala kwabomma ngamakwata amathathu.
 6. Ukulwa ne-HIV/AIDS, imalariya, namanye amalwele
  • Ukujamisa nokuthoma ukutjhugulula ukurhatjheka kwe-HIV/AIDS.
  • Ukujamisa nokuthoma ukutjhugulula ukuvama kwemalariya namanye amalwele amakhulu.
 7. Ukuqinisekisa ibhoduluko elihle
  • Ukuhlanganisa imigomo yokuthuthuka okuhle okungakghoneka emigomeni yenarha namahlelo; ukutjhugulula ukulahlekelwa kwemithombo yezebhoduluko.
  • Ukwehlisa ngesiquntu ingcenye yabantu abangakghoniko ukufikelela ekutheni bathole amanzi aphephileko wokusela (nawufuna ilwazi elaneleko qala indawo yokungena ekukhanjisweni kwamanzi)
  • Ukuzuza ukuba ngcono khulu emaphilweni okungasenani weengidi ezili-100 zeendawo ezimbi ezihlala abantu abatlhagako, ngomnyaka ka2020.
 8. Ukwakha itjhebiswano elimayelana nokuthuthukisa ephasini loke
  • Ukuthuthukisa godu irhwebo elivulekileko nekambiso yemali elawulwa mithetho, ekghona ukubonwa zisuka phasi begodu nenganabandlululo. Kufaka hlangana ukuzibophelela ekuphatheni okuhle, ukuthuthukisa nokwehlisa umtlhago-elizweni loke neenarheni mazombe.
  • Ukutjheja iindingo ezikhethekileko zeenarha ezinganikelwa itjhejo kuhle. Lokhu kufaka hlangana imali ebhadalwako nokungenelela simahla mayelana nepahla ethunyelwa eenarheni zangaphandle, ukwenza ngcono ukudamba kwesikolodo mayelana neenarha ezitlhagako ezineenkolodo ezinengi; ukusulwa kwesikolodo esimahlangothi mabili esisemthethweni; begodu nokuba nomusa ngokomthetho ekuthuthukiseni isizo kilezoonarha ezizibophelela ekwehliseni umtlhago.
  • Ukutjheja iindingo ezikhethekileko zendawo ezonjwe yinarha neendawo ezincani ezisihlengele ezisathuthukako ekubeni ziinarha.
  • Ukuqalana khudlwana neenkolodo zeenarha ezisathuthukako ngokwamagadango welizwe loke neenarha zombelele ukwenza bona iinkolodo zibe ngcono esikhathini esizako.
  • Ukuba netjhebiswano neenarha ezisathuthukako, ukwakha imisebenzi eqalekako kanye nenemikhiqizo emihle kwenzelwe abantu abatjha.
  • Ngokubambisana namakhamphani weenhlahla, kwenziwe ukuthi kughone ukutholakala kweenhlahla ezifunekako ezithengekako emazweni asathuthukako.

Top