MDGs in Sepedi


Dinepo tša Tlhabollo ya Mileniamo

(Millennium Development Goals)

Afrikaans | Ndebele | Sepedi | Sotho | Swati | Tsonga | Tswana | Venda | Xhosa | Zulu

Tsebagatšo ya Mileniamo ya Dinagakopano tša Lefase, yeo e saennwego ka la Setemere 2000, e tlama dinaga go:

 1. Tloša bohloki bjo bogolo le tlala
  • Fokotša seripa sa karolo sa batho bao ba phelago ka fase ga tolara ya Amerika ka letšatši.
  • Fokotša seripa sa karolo sa batho bao ba bolawago ke tlala.
  • Oketša tekano ya dijo go batho bao ba bolawago ke tlala.
 1. Fihlelela thuto ya motheo ya mang le mang
  • Netefatša gore bašemane le banenyana ba phetha dithuto ka moka tša phoraemari.
  • Go ingwadiša dithutong go go oketšegilego go swanetše go sepela le maitekelo a go netefatša gore bana ka moka ba tsena sekolo gomme ba amogela thuto ya maemo a godimo.
 1. Tšwetšapele tekatekano ya bong le go maatlafatša basadi
  • Go tloša go se lekalekane ga bong dithutong tša phoraemari le dithutong tše phagamego ge go kgonega ka 2005, le magatong ka moka ka 2015.
 1. Go fokotša go hlokofala ga bana
  • Go fokotša kelo ya go hlokofala ga bana bao ba lego ka fase ga mengwaga e mehlano ka pedi-tharong.
 1. Kaonafatša maphelo a boimana
  • Go fokotša palo ya go hlokofala ga baimana ka dikotara tše tharo.
 1. Go thibela HIV/AIDS, malaria, le malwetši a mangwe
  • Emiša le go thoma go boetša morago go phatlalatša ga HIV/AIDS.
  • Emiša le go thoma go boetša morago go bonagala ga malaria le malwetši a mangwe a magolo.
 1. Go netefatša go ba gona ga tikologo go ya go ile
  • Go tsenya melawana ya tlhabollo ya go ya go ile ka melawaneng le mananeong a dinaga; go boetša morago go lahlega ga methopo ya tikologo.
  • Go fokotša palo ya batho bao ba nago le tlhokego ya phihlelelo ya go ya go ile ya meetse ao a bolokegilego ka seripa (go hwetša tshedimošo ka botlalo hwetša sengwalwa ka ga kabo ya meetse).
  • Fihlelela kaonafatšo e kgolo maphelong a bonyane batho ba dimilione tše 100 bao ba dulago mekhukhung, ka 2020.
 1. Tšweletša tirišano ya lefase ka bophara ya tlhabollo
  • Go tšweletša tshepedišo ya kgwebišano ya go hloka sephiri le ya ditšhelete yeo e theilwego godimo ga molao, yeo e ka akanywago le ya go se kgethologanye. E akaretša boikgafo go pušo e kaone, tlhabollo le phokotšo ya bohloki—nageng le boditšhabatšhabeng.
  • Rarolla dinyakwa tše di ikgethilego tša dinaga tšeo di sego tša hlabologa. Se se akaretša go fihlelela go se lefele ditefišo tše itšego le dikhouta ge di romela diphahlo ka ntle; go tloša ga dikoloto go dinaga tša go hloka tšeo di imelwago ke dikoloto; go phumula ga dikoloto tša semmušo tša dinaga ka bobedi; le thušo e ntši ya tlhabollo ya semmušo go dinaga tšeo di ikgafilego go fokotša bohloki.
  • Rarolla dinyakwa tše di ikgethilego tša Dinaga tše di sa hlabologago tšeo di thibetšwego nageng le dihlakahlaka tše nnyane.
  • Go šoma ka botlalo ka mathata a dikoloto tša dinaga tšeo di sa hlabologago ka magato a bosetšhaba le a boditšhabatšhaba go dira gore sekoloto se tšwelepele nako e telele.
  • Ka tirišano le dinaga tšeo di sa hlabologago, hlama mešomo e mekaone le ya tšweletšo ya bafsa.
  • Ka tirišano le dikhamphani tša go dira dihlare, aba phihlelelo ya diokobatši tše bohlokwa go dinaga tšeo di sa hlabologago.

Top