MDGs in Sotho


Ditebello tsa Tswelopele ya Ngwaha-ketekgolo

(Millennium Development Goals)

Afrikaans | Ndebele | Sepedi | Sotho | Swati | Tsonga | Tswana | Venda | Xhosa | Zulu

Phatlalatso ya Ditjhaba tse Kopaneng ya Ngwaha-ketekgolo, e saenetsweng ka Lwetse 2000, e tlama mmuso ho:

 1. Fedisa bofutsana le tlala e iphileng matla
  • Fokotsa ka halofo palo ya batho ba phelang ka tjhelete e ka tlase ho dolara ya Dinaha tse Kopaneng (U.S.) ka letsatsi.
  • Fokotsa ka halofo palo ya batho ba phelang ka tlala.
  • Eketsa bongata ba dijo bakeng sa bao ba phelang ka tlala.
 2. Fumana thuto e akaretsang ya poraemari
  • Etsa bonnete ba hore bashemane le banana ba qetela dithuto tsa bona tsa poraemari ka botlalo.
  • Keketso ya boingodiso e lokela ho tlatseletswa ka mekutu ya ho etsa bonnete bana ba ba sekolong mme ba fumana thuto ya boemo bo phahameng.
 3. Ho ntshetsa pele tekatekano ya bong le ho ntshetsa basadi pele
  • Fedisa ho se lekane thutong ya poraemari le ya sekondari bonyane selemong sa 2005, le mehatong yohle ka selemo sa 2015.
 4. Ho fokotsa ho hlokahala ha bana
  • Ho fokotsa ho hlokahala ha bana ka pedi borarong ho bana ba dilemo tse ka tlase ho tse hlano.
 5. Ho ntlafatsa maemo a bophelo a boimana
  • Fokotsa palohare ya mafu a boimana ka kotara tse tharo.
 6. Fedisa HIV/AIDS, malaria, le malwetse a mang
  • Ho emisa le ho qala ho fedisa ho ata ha HIV/AIDS.
  • Ho emisa le ho qala ho fedisa ho tswela pele ha malaria le mahloko a mang a maholo.
 7. Etsa bonnete ba hore ho ba le tswelopele ya tikoloho
  • Ho kopanya maano a sa feleng a ntshetsopele ka hara metheo le mananeo; ho fedisa tahlehelo ya mehlodi ya tikoloho.
  • Ho fokotsa ka halofo palo ya batho sa fumaneng metsi a bolokehileng a nowang ka nako tsohle (bakeng sa dintlha tse feletseng tadima dintlha tsa phepelo ya metsi).
  • Fihlella ntlfatso tsa bohlokwa bophelong ba bonyane baahi ba 100 ba mekhukhu ka selemo sa 2020.
 8. Ho theha selekane sa lefatshe lohle bakeng sa tswelopele
  • Ho theha tshebeletso e bulehileng ya kgwebo le ya ditjhelete e theilweng melaong, e ka letjwang ebile e se nang leeme. E kenyeletsa puso e lokileng, tswelopele le phokotso ya bofutsana — ka hara naha le matjhabeng.
  • Ho sebetsana le ditlhoko tse ikgethileng tsa dinaha tse fokolang tswelopeleng. Hona ho kenyeletsa tekanyetso – le phihlello e se nang dipehelo bakeng sa thomello ntle; phokoletso ya melato ho dinaha tse tse futsanehileng tse nang le melato e mengata; ho hlakolwa ha melato ya molao ya ditumellano tsa bobedi; le tshehetso ya molao ya dinaha tse ikakgetseng ka setotswana ho fokotsa bofutsana.
  • Ho sebetsana le ditlhoko tse ikgethileng tsa Dinaha tse se nang lefatshe le sehlekehleke se senyenyane.
  • Ho rarolla ka botlalo mathata a dikoloto a dinaha tse ntseng di tswela pele ho latela mekgwa ya naha le ya matjhaba e le ho etsa hore molato o dule o totobetse ka nako e telele.
  • Ho theha mosebetsi o hlomphehileng o behang ditholwana bakeng sa batjha ka tshebedisano le dinaha tse ntseng di tswela pele.
  • Ho fana ka monyetla wa ho fumana dithethefatsi tsa bohlokwa dinaheng tse ntseng di tswela pele ka tshebedisano le dikhamphani tsa thekiso ya meriana.

Top