MDGs in Swati


Tinhloso tekutfutfukisa tenkhulungwane yemnyaka

(Millennium Development Goals)

Afrikaans | Ndebele | Sepedi | Sotho | Swati | Tsonga | Tswana | Venda | Xhosa | Zulu

Sivumelwane samhlabuhlangene tenkhulungwane yemnyaka, lesasayinwa ngeNyoni 2000, sibophetela imibuso kwenta loku:

 1. Kucedza buphuya lobungenelele kanye nendlala
  • Kunciphisa ngesigamu linani lebantfu labaphila ngemali lengephasi kwelidola linye laseMelika ngelusuku.
  • Kunciphisa ngesigamu linani lebantfu labakhungetfwe yindlala.
  • Kwandzisa linani lekudla kulabo labakhungetfwe yindlala.
 2. Kutfola imfundvo lesisekelo letfolwa ngiwo wonkhe
  • Kucinisekisa kutsi bafana temantfombatane bacedzela ngalokucwebe tifundvo tabo temabanga laphansi.
  • Linani lelandzile lalababhalisako kumele lihambisane nemitamo yekucinisekisa kutsi bonkhe bantfwana bahlala basesikolweni futsi batfola imfundvo yelizinga lelisetulu.
 3. Kutfutfukisa kulingana ngekwebulili kanye nekuhlomisa labasikati
  • Kucedza kungalingani ngekwebulili emfundvweni yemabanga laphansi nalasetulu nga 2005, nakuwo onkhe emazinga nga 2015.
 4. Kunciphisa kufa kwebantfwana ngebunyenti
  • Kunciphisa lizinga lekufa ngebunyenti kwebantfwana labangephasi kweminyaka lesihlanu ngetincenye letintsatfu.
 5. Kwenta ncono imphilo kulababelekako
  • Kunciphisa lizinga lekufa kwebantfwana ngebunyenti ngetincenye letintsatfu.
 6. Kulwa NESANDVULELA NGCULAZI/NENGCULAZI, malaleveva naletinye tifo
  • Kumisa kanye nekucala kuphendvula kusatjalaliswa kweSANDVULELA NGCULAZI/NENGCULAZI.
  • Kumisa kanye nekucala kuphendvula kusatjalaliswa kwetigameko tamalaleveva naletinye tifo letinkhulu.
 7. Kucinisekisa kusimama kutemvelo
  • Kuhlanganisa imigomo yentfutfuko lesimeme ibe yimitsetfomgomo kanye netinhlelo telive; kuphendvulwe kulahlekelwa tinsita tetemvelo.
  • Kunciphisa ngesigamu linani lebantfu labangakwati kufinyelela emantini ekunatsa lahlobile (kute utfole lwati lolwengetiwe buka singeniso seluphakelomanti).
  • Kuphumelela ekwenteni ncono timphilo tebantfu lokungenani labatigidzi letingu 100 labahlala etindzaweni letingakalungi nga 2020.
 8. Kusungula budlelwane nemave emhlaba kute kube nentfutfuko
  • Kusungula luhwebo loluvulekile kanye neluhlelo lwetimali lolumiselwe umtsetfo, lolunekubiketela nalolungabandlululi. Kufaka ekhatsi kutibophetela ekuphatseni kahle, intfutfuko nekuncishiswa kwebuphuya – kuvelonkhe nasemhlabeni wonkhe.
  • Kubukana netidzingo letisipesheli temave latfutfuke kancane. Loku kufaka ekhatsi linani lelinganamkhawulo lemphahla letfunyelwa kulamanye emave; kugcugcutela kuphungulwa kwetikweleti temave lakhungetfwe kakhulu buphuya; kusulwa kwetikweleti letisemtsetfweni lokuvunyelenwe ngato; kanye nekufaka sandla ekusiteni ngentfutfuko kumave latibophetele ekucedzeni buphuya.
  • Kubukana netidzingo letisipesheli temibuso lenentfutfuko etiyingini letihacwe ngulamanye emave kanye naletincane.
  • Kubukana ngalokucwebe netinkinga tetikweleti temave lasatfutfuka kusetjentiswa tindlela tavelonkhe netemhlaba wonkhe kute kusimamiswe tikweleti esikhatsini lesidze lesitako.
  • Kusungula umsebenti lomuhle nalonetitselo welusha, ngekubambisana nemave lasatfutfuka.
  • Kwenta kube khona kufinyeleleka kumitsi lengabiti kakhulu nalesidzingo emaveni lasatfutfuka, ngekubambisana netimboni tetemitsi yekwelapha.

Top