MDGs in Tswana


Maikaelelo a go Dira Tlhabololo a Mileniamo

(Millennium Development Goals)

Afrikaans | Ndebele | Sepedi | Sotho | Swati | Tsonga | Tswana | Venda | Xhosa | Zulu

Maikano a Ditšhaba-Kopano (United Nations) a Mileniamo, a a saenilweng ka September 2000, a naya dipuso boikarabelo jwa go:

 1. Fedisa lehumo le le boitshegang le tlala
  • Go fokotsa ka halofo palo ya batho ba ba tshelang ka madi a a kafa tlase ga dolara ya U.S. ka letsatsi.
  • Go fokotsa ka halofo palo ya batho ba ba bogang ka ntlha ya tlala.
  • Go oketsa selekanyo sa dijo sa ba ba bogang ka ntlha ya tlala.
 2. Go dira gore go nne le thulaganyo e e tshwanang mo dinageng tsotlhe tsa lefatshe ya thuto ya poraemari
  • Go tlhomamisa gore basimane le basetsana botlhe ba tsena sekolo sa poraemari go fitlha ba se fetsa.
  • Fa palo ya bana ba ba kwadisiwang mo sekolong e ntse e gola, go tshwanetse go elwa tlhoko gore bana bano botlhe ga ba tlogele sekolo gore ba amogele thuto ya maemo a a kwa godimo.
 3. Go rotloetsa tekatekano fa gare ga batho ba bong jo bo sa tshwaneng le go nonotsha basadi
  • Go fedisa go tlhoka tekatekano fa gare ga batho ba bong jo bo sa tshwaneng mo dithutong tsa poraemari le tsa sekontari segolobogolo ka 2005, le mo maemong otlhe a thuto ka 2015.
 4. Go fokotsa go swa ga bana
  • Go fokotsa selekanyo sa go swa ga bana ba ba kafa tlase ga dingwaga di le tlhano ka pedi-tharong.
 5. Go tokafatsa pholo ya baimana
  • Go fokotsa rešio ya go swa ga baimana ka dikwatara di le tharo.
 6. Go lwantsha HIV/AIDS, malaria, le malwetse a mangwe
  • Go emisa le go simolola go fokotsa go anama ga HIV/AIDS.
  • Go emisa le go simolola go fokotsa bolwetse jwa malaria le malwetse a mangwe a magolo.
 7. Go ela tlhoko gore tikologo e tswelela pele e tlhokomelesegile
  • Go tsenya melawana ya tlhabololo e e kgonang go tswelela pele mo dipholising tsa naga le mo mananeong a yone; go fokotsa go latlhegelwa ke dikumo tsa tlhago tsa tikologo.
  • Go fokotsa ka halofo palo ya batho ba ba sa kgoneng go bona metsi a a phepa ka dinako tsotlhe (go bona tshedimosetso e e oketsegileng leba setlhogo se se reng go tlamelwa ka metsi).
  • Go dira gore ka 2020, botshelo jwa batho ba ba dimilione di le 100 ba ba nnang mo mafelong a naga a a padimotsweng ke lehuma bo bo bo tokafetse fela thata.
 8. Go dira gore mekgatlho e e farologaneng mo lefatsheng lotlhe e nne le tirisanommogo mo go direng tiro ya tlhabololo
  • Go dira gore gape go nne le kgwebisano e e dirwang pepenene le tsamaiso ya tsa ditšhelete e e berekang ka melao e e rileng (rule-based), e e dirang go ya kafa go lebeletsweng ka gone e bile e sena tlhaolele. Seno se akaretsa go ikemisetsa go nna le taolo e e siameng, go dira tiro ya tlhabololo le go fokotsa lehuma—mo nageng ya gaetsho le kwa dinageng tsa boditšhabatšhaba.
  • Go tlamela dinaga tse di sa tlhabologang ka dilo tse di kgethegileng tse di di tlhokang. Seno se akaretsa ditlhwatlhwa le go sa beelwe selekanyo sa bontsi jwa diromelwa-ntle; go phimolwa gotlhelele ga dikoloto tsa dinaga tse di humanegileng tse di nang le dikoloto tse di boitshegang; go phimolwa ga sekoloto sa semmuso fa gare ga dinaga tse di kolotanang; le go tlhomiwa ga thulaganyo ya semmuso ya go thusa ka bopelotshweu dinaga tse di ikemiseditseng go fokotsa lehuma
  • Go tlamela dinaga tse di leng kgakala le lewatle le ditlhaketlhake tse dinnye tse di santseng di tlhabologa ka dilo tse di kgethegileng tse di di tlhokang.
  • Go fedisa gotlhelele mathata a dikoloto tsa dinaga tse di sa ntseng di tlhabologa ka go latela dikgato tse di dirisiwang mo nageng ya gaetsho e bile di dirisiwa le kwa dinageng tsa boditšhabatšhaba gore mo isagweng, di kgone go itsetsepela fa di na le dikoloto.
  • Go dirisana mmogo le dinaga tse di santseng di tlhabologa, mo go direng gore basha ba nne le ditiro tse di tlotlegang tse di ba tswelang mosola.
  • Go dirisana mmogo le dikhamphani tsa dikhemisi, mo go direng gore batho kwa dinageng tse di santseng di tlhabologa ba kgone go bona diokobatsi tse di botlhokwa tse di sa tureng.

Top