MDGs in Xhosa


Iinjongo zoPhuhliso zeMillennium

(Millennium Development Goals)

Afrikaans | Ndebele | Sepedi | Sotho | Swati | Tsonga | Tswana | Venda | Xhosa | Zulu

ISigqibo i-United Nations Millennium Declaration, esasayinwa ngo-Septemba 2000, sibophelela amazwe ukuba:

 1. Ayincothule neengcambu zayo intlupheko nendlala ezigqithisileyo
  • Anciphise kangangesiqingatha inani labantu abaphila ngaphantsi kwedola yaseMelika ngosuku.(U.S. dollar).
  • Anciphise kangangesiqingatha inani labantu abafa yindlala.
  • Andise ubungakanani bokutya ukwenzela abo bafa yindlala.
 2. Azuze impumelelo kwimfundo yaseprayimari eqhelekileyo (universal primary education)
  • Aqinisekise ukuba onke amakhwenkwe namantomabazana ayayigqiba ikhosi epheleleyo yemfundo yaseprayimari.
  • Amanani okubhalisa awandileyo mawahambe kunye nemigudu ukuqinisekisa ukuba bonke abantwana bahlala besesikolweni kwaye bafumana imfundo ekumgangatho ophezulu.
 3. Akhuthaze ulingano kwezesini nokuxhobisa abasetyhini
  • Aphelise umahluko ngokwesini kwimfundo yaseprayimari neyasesekondari ngo-2005 ngokukhethekileyo, nakuwo onke amanqanaba ngo- 2015.
 4. Anciphise ukusweleka kwabantwana
  • Anciphise iqondo lokusweleka kwabantwana abangaphantsi kweminyaka emihlanu ngesibini esithathwini.
 5. Aphucule impilo yamanina akhulelweyo nasanda kubeleka
  • Ukunciphisa kangangekota ezintathu ireshiyo yokusweleka kwamanina akhulelweyo nasanda kubeleka (maternal mortality ratio).
 6. Alwe i-HIV/AIDS, imaleriya, nezinye izifo
  • Anqande aze aqalise ukubuyisa umva ukusasazeka kwe-HIV/AIDS.
  • Anqande aze aqalise ukubuyisa umva izehlo zemaleriya (malaria) nezinye izifo ezingundoqo.
 7. Aqinisekise ukuzinza nokugcinakala kwendalo ewangqongileyo (environmental sustainability)
  • Ahlanganise imigqaliselo yophuhliso oluzinzileyo kwimigaqo-nkqubo yelizwe neeprogram; abuyise umva ukuphulukana noovimba bendalo ewangqongileyo (environmental resources).
  • Anciphise kangangesinqingatha inani labantu abangenakho ukufikelela kumanzi okusela akhuselekileyo (ukuze ufumane ingcaciso engaphezulu jonga i-entri (entry) malunga nesibonelelo samanzi).
  • Azuze inkqubela ebonakalayo kubomi babantu abahluphekileyo abali-100 lezigidi ubuncinane abahlala ematyotyombeni, ngo-2020.
 8. Aqulunqe ubambiswano lwamazwe jikelele ukwenzela uphuhliso
  • Aphuhlise ngakumbi inkqubo yoshishino neyezimali engena miqathango (trading and financial system) esekelwe kwimigaqo, nenokuthekelelwa (predictable) nengabandlululiyo. Abandakanye ukuzimisela kulawulo olusemgangathweni, uphuhliso nokuncitshiswa kwentlupheko—kuzwelonke nakumazwe ngamazwe.
  • Ajongane neemfuno ezizodwa zamazwe angaphuhle kuyaphi. Oku kubandakanya ukufikelela okungena zintlawulo- nazimali zezabelo (quota) kwimveliso ezithunyelwa kwamanye amazwe (exports); umnyinyiva ematyaleni (debt relief) ukwenzela amazwe angawona ahlelelekileyo; ukurhoxiswa kwamatyala asemthethweni amazwe amabini (official bilateral debt); nokubakho koncedo lwesisa olusemthethweni lophuhliso ukwenzela amazwe azibophelele ekunciphiseni intlupheko.
  • Ajongane neemfuno ezizodwa zaMazwe asakhulayo angqongwe ngumhlaba naziziqithi ezincinane (landlocked and small island developing States).
  • Asingathe ngokupheleleyo iingxaki zamatyala amazwe asakhulayo ngemimiselo kazwelonke neyamazwe jikelele yokwenza ukuba ityala libe lelizinzileyo kwithuba elide.
  • Ngokuthi ebambisene namazwe asakhulayo, adale imisebenzi esemgangathweni eyenza igalelo ukulungiselela ulutsha.
  • Ngokuthi ebambisene neenkampani zamachiza (pharmaceutical companies), abonelele ngofikelelo kumachiza ayimfuneko afikelelekayo kumazwe asakhulayo.

Top