MDGs in Zulu


Millennium Development Goals

Afrikaans | Ndebele | Sepedi | Sotho | Swati | Tsonga | Tswana | Venda | Xhosa | Zulu

IsiMemezelo seNhlangano yeziZwe se-Millenium, esasayinwa ngo-Septhemba 2000, sibophezela izizwe:

 1. Ukuqeda ubuphofu obukhulu kanye nendlala enkulu
  • Zizokwehlisa ngesigamu inani labantu abaphila ngemali engaphansi kweDola laseMelika ngosuku.
  • Zizokwehlisa ngesigamu inani labantu abaphethwe yindlala.
  • Zizokhuphula umthamo wokudla kulabo abaphethwe yindlala.
 1. Ukuletha imfundo yamabanga aphansi kawonke wonke
  • Zizoqinisekisa ukuthi bonke abafana kanye namantombazane bayaziqeda izifundo zamabanga aphansi.
  • Ukwandiswa kokubhaliswa ezikoleni kumele kuhambisane nemizamo yokuthi zonke izingane zihlale esikoleni futhi zithole izinga eliphezulu lemfundo.
 1. Ukuqhubekisa ukulingana ngokobulili kanye nokunika amandla abesifazane
  • Zizokuqeda ukwehlukana ngenxa yobulili emfundweni yamabanga aphansi kanye naphezulu okungenani ngonyaka ka-2005, bese kuba kuwo onke amazinga ngo-2015.
 1. Ukwehlisa ukufa kwezingane
  • Zizokwehlisa izinga lokufa kwezingane ezineminyaka engaphansi kwemihlanu ngokubili kokuthathu 2/3.
 1. Ukwenza ngcono impilo yabesifazane
  • Zizokwehlisa izinga lokufa kwabesifazane ngokuthathu kokune ¾.
 1. Ukulwa ne- HIV/AIDS, umalaleveva kanye nezinye izifo
  • Zizovimba futhi ziqale ukukuhlehlisa ukubhebhetheka kwe- HIV/AIDS.
  • Zizovimba futhi ziqale ukuzihlehlisa izigameko zikamalaleveva kanye nezezinye izifo.
 1. Ukuqinisekisa ukuthi imvelo isimeme
  • Zizohlanganisa imigomo yentuthuko esimeme kwinqubomigomo kanye nasezinhlelweni zamazwe; ukuhlehlisa ukulahleka kwezinsizakalo zemvelo.
  • Zizokwehlisa ngesigamu inani labantu abangafinyeleli emanzini aphephile okuphuza (ukuze uthole ulwazi olungaphezulu bheka lapho kubhalwe khona ngokulethwa kwamanzi).
  • Zizoletha ubungcono obukhulu empilweni yabantu abahlala emijondolo, okungenani abayikhulu lezigidi -100 million ngonyaka ka 2020.
 1. Ukusungula uhlelo lwentuthuko ngokubambisana lomhlaba
  • Zizosungula uhlelo oluvulekile lokuhweba kanye nolwezezimali olusekelwe yimithetho, ongaluqagela ukuthi luqhuba kanjani futhi olungabandlululi. Kuhlanganisa nasekuzinikeleni ukubuseni ngobuqotho, entuthukweni kanye nasekwehliseni ubuphofu-esizweni kanye nasezizweni ngezizwe.
  • Zizobhekelela izidingo ezikhethiwe zalawo mazwe angakathuthuki. Lokho kuhlanganisa intela –kanye nokungabi bikho kwesilinganiso-sokuthunyelwa kwezimpahla zawo kwamanye amazwe; ukwehliswa komthwalo wezikweleti okubonakalayo kulawo mazwe ampofu futhi akweleta kakhulu; ukunqanyulwa ngokomthetho izikweletu zamazwe amabili; kanye nosizo olubanzi lokuthuthukiswa ngokomthetho lwamazwe azimisele ukwehlisa ubuphofu.
  • Zizobhekelela izidingo ezikhethiwe zalawo mazwe azungezwe wulwandle kanye nalawo ayiziqhingi ezincane ezisathuthuka.
  • Zizobhekelela ngokuphelele izinkinga zezikweletu kulawo mazwe kusetshenziswa izinyathelo zesizwe kanye nezezizwe ngezizwe ukwenza izikweletu zisimame.
  • Zizobambisana namazwe athuthukayo, kusungulwe imisebenzi yentsha enenzuzo futhi ekhuthazayo.
  • Zizobambisana nezinkampani ezakha imithi, zenze amazwe asathuthuka afinyelele emithini esemqoka.

Top